14, 17-18 Sierpnia 2017 kasa nieczynna

 

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. informuje, że z powodu okresu urlopowego kasy Spółki będą
nieczynne w dniach: 14.08.2017 przy ul. Tetmajera 1, Bytom – Stroszek 17-18.08.2017 przy ul. Orzegowskiej 68 Bytom – Szombierki W tych dniach zapraszamy do naszej kasy przy ul. Kolejowej 2a Bytom. Za utrudnienia przepraszamy. Z poważaniem Sylwia Borowicka Główny Księgowy ZBM Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2a Bytom kom.797-999-671

 

Drukuj

Mieszkania dla młodych edycja 5

 

Bytomskie Mieszkania informują, że zarządzeniem nr 238/17 Prezydenta Bytomia z dnia 28 czerwca 2017 r., w sprawie wyznaczenia lokali wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, przeznaczonych do realizacji szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej, stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy Bytom – „Mieszkania dla młodych”, zostały wyznaczone z zasobu gminy kolejne lokale mieszkalne.

Lokale te wymagają przeprowadzenia remontu, który przyszły najemca winien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu lokalu.

W związku z powyższym, do dnia 11 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie siedziby Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25 B będą przyjmowane wnioski dotyczące wynajęcia lokali mieszkalnych zamieszczonych na niżej załączonym wykazie.

 

Wykaz lokali do wynajęcia przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy wraz z terminami oględzin

Zgodnie z zapisem § 32a ust.3 pkt 2 ust. 4 i 5 uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r.,poz.5060, z późn. zm.), przy rozpatrywaniu wniosków będą obowiązywały między innymi kryteria dochodowe gdzie średni miesięczny dochód w rozumieniu obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, liczony na członka gospodarstwa domowego za rok poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego wynosi:

1) w gospodarstwach 1 osobowych nie mniej niż 300 % i nie więcej niż 550 % najniższej emerytury, tj. nie mniej niż 3000 zł i nie więcej niż 5500 zł.

2) w gospodarstwach 2 osobowych nie mniej niż 200 % i nie więcej niż 400 % najniższej emerytury, tj. nie mniej niż 2000 zł i nie więcej niż 4000 zł – na osobę.

3) w gospodarstwach 3 osobowych nie mniej niż 180 % i nie więcej niż 390 % najniższej emerytury, tj. nie mniej niż 1800 zł i nie więcej niż 3900 zł – na osobę.

4) w gospodarstwach 4 i więcej osobowych nie mniej niż 140% i nie więcej niż 300% najniższej emerytury, tj. nie mniej niż 1400 zł i nie więcej niż 3000 zł – na osobę.

 

Dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy w wieku do 35 lat z dwójką lub więcej dzieci obniża się o 10% w dolnej granicy i podwyższa o 10 % w górnej granicy dochodu.

Kryteria dochodowe, o których mowa powyżej, nie mają zastosowania wobec osób posiadających umowę o pracę, które ukończyły naukę w systemie dziennym w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 25 lipca 2017 r., wchodzi w życie Uchwała nr XLIX/583/17 z dnia 28 czerwca 2017 r., zmieniająca § 32a ust. 4 i 5 zgodnie z którym:

Dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy lub wnioskodawców z dwójką lub więcej dzieci obniża się o 10% w dolnej granicy i podwyższa o 10 % w górnej granicy dochodu, jeżeli każdy z tych wnioskodawców jest w wieku do 35 lat.

Kryteria dochodowe, o których mowa powyżej, nie mają zastosowania jeżeli każdy z wnioskodawców ubiegających się o lokal ukończył naukę w systemie dziennym w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku i posiada umowę o pracę.

UWAGA !!! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, osoba zainteresowana wynajęciem lokalu wymagającego przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, może zgłosić się osobiście, wraz z dokumentami, do pok. nr 17 w siedzibie tut. jednostki, celem uzyskania szczegółowych informacji i wyjaśnień.

Merytorycznej oceny oraz prawidłowości złożonych dokumentów dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Komisja.

 

Skompletowane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której winny znajdować się wypisane adresy lokali, których dotyczy wniosek, za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca doniesie, do już złożonego wniosku, dokumenty uzupełniające, jako datę złożenia wniosku uważa się datę doniesienia ostatniego dokumentu uzupełniającego.

Dokumenty które winny być złożone:

1. Wniosek/wnioski –złożone z miejsca faktycznego zamieszkiwania każdego
z wnioskodawców przez każdą pełnoletnią osobę ubiegającą się o lokal.

Uwaga:

-           w przypadku różnych adresów zamieszkania i zameldowania osób ubiegających się o lokal, wymagane jest złożenie odrębnych wniosków
z każdego z adresów (dotyczy wszystkich wnioskodawców);

-           każdy wniosek winien być potwierdzony przez zarządcę budynku, w przypadku osób zameldowanych/zamieszkałych poza Bytomiem wymagane jest również potwierdzenie zameldowania wystawione przez właściwy Urząd;

-           osoby zamieszkujące w budynkach prywatnych (domy jednorodzinne) winny dołączyć aktualny dokument potwierdzający Właściciela nieruchomości.

2. Kserokopie dokumentów ze zdjęciem potwierdzających tożsamość wnioskodawcy, współmałżonka lub osoby faktycznie pozostającej we wspólnym pożyciu.

3. Oświadczenie określające adres lokalu, którego dotyczy wniosek (dla każdego z lokali odrębne).

4. Oświadczenie o liczbie osób, które będą zamieszkiwały we wskazanym lokalu/we wskazanych lokalach.

5. PIT za rok poprzedzający datę złożenia wniosku wraz z potwierdzeniem złożenia
go w Urzędzie Skarbowym - wymagany od każdego z wnioskodawców/osób pełnoletnich ubiegających się wspólnie o lokal;.

            W przypadku, gdy tylko jeden z wnioskodawców osiągał dochody, drugi z wnioskodawców winien złożyć stosowne oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów.

6. Oświadczenie o nieposiadaniu prawa własności do lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub jego części.

7. Oświadczenie o nierealizowaniu budowy lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

8. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

9. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

 

Ponadto informujemy, iż w załączniku do Zarządzenia nr 13 Prezydenta Bytomia z dnia 13 stycznia 2016 r. zamieszczone zostały dodatkowe kryteria, które zostaną uwzględnione przy kwalifikacji punktowej wniosku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią ww. załącznika oraz dołączenie ewentualnych dokumentów stanowiących podstawę oceny punktowej wniosków wraz z powołaniem się w odrębnym oświadczeniu na okoliczność wymienioną w ww. załączniku,, która będzie podlegała dodatkowej punktacji.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 17 - Bytomskich Mieszkań w Bytomiu przy ul. Zielnej 25 B lub pod nr tel. 32 420 17 16 lub 32 420 17 10.

 

Wszystkich zainteresowanych wynajęciem lokalu w ramach aktualnej edycji programu „Mieszkania dla młodych” serdecznie zapraszamy.

 

Druki do pobrania:

  1. Wniosek.
  2. Oświadczenie - adres lokalu o który ubiega się wnioskodawca.
  3. Oświadczenie o ilości osób, które będą zamieszkiwały we wskazanym lokalu/ we wskazanych lokalach.
  4. Oświadczenie o nieposiadaniu prawa własności.
  5. Oświadczenie o nierealizowaniu budowy.
  6. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
  7. Oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów.
  8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Zarządzenie Prezydenta Bytomia nr 13 z dnia 13 stycznia 2016 r. (ze zm.).
  10. Zarządzenie Prezydenta Bytomia nr 36 z dnia 27 stycznia 2016 r.
Drukuj

16.06.2017 - Nieczynne kasy ZBM

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o informuje, że w dniu 16.06.2017 kasy Spółki 
przy ul. Klejowej i Orzegowskiej będą nieczynne.
Informacja została zamieszczona w punktach kasowych i na stronie internetowej Spółki.
Drukuj

MDM informacja

 

I N F O R M A C J A

 

Osoby ujęte do poniższej listy, winny pozostawać w stałym kontakcie z Bytomskimi Mieszkaniami, celem uzgodnienia dalszych formalności w sprawie.

 

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy.

ADRES

LOKALU

NR WNIOSKU

NAZWISKO I IMIĘ WNIOSKODAWCY

ILOŚĆ PUNKTÓW

 Jagiellońska 25/11

49

Sosinka Łukasz

20

Witczaka 61/3

31

Kałużka Monika, Kałużka Artur

55

Podgórna 8/1

4

Szymczak Adrian, Szymczak Barbara

55

Drukuj

Mieszkania dla młodych 4 weryfikacja osob

Po dokonanej weryfikacji Wniosków pod względem spełnienia przez wnioskodawców wszystkich formalnie wymaganych warunków, zgodnych z opublikowanym w dniu 2 marca 2017 r. ogłoszeniem, Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków sporządziła listy podstawowe na poszczególne lokale wszystkich osób, które spełniły określone w ww. ogłoszeniu wymagania.

Osoby ujęte na niżej zamieszczonych listach podstawowych, na zamieszczonym druku Oświadczenia, winny określić w kolejności preferowanego pierwszeństwa - adresy lokali, którymi są zainteresowane. 

Druk Oświadczenia dotyczącego kolejności preferowanego pierwszeństwa adresowego lokali.


LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY REMONTU LOKALU

 

GWARKÓW TARNOGÓRSKICH 5c/7

MYŚLIWSKA 1A/1

RUDZKIEGO 18/1

PROKOPA 6A/7

TUWIMA 9A/16

TUWIMA 6A/6

WITCZAKA 61/3

MATEJKI 31/11

MATEJKI 50/3

BRONIEWSKIEGO 3/13

KRUPIŃSKIEGO 9/2

PIEKARSKA 94/16

SMOLENIA 9/15

PODGÓRNA 8/1


Pisemne Oświadczenie winno być złożone osobiście, w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25B w Bytomiu pok. 17, w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2017 roku do godziny 1500.

Na podstawie list podstawowych i złożonych oświadczeń, Komisja przyzna uprawnienia do zawarcia umowy na poszczególne lokale, tworząc listę osób, z którymi, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta, zostanie zawarta umowa o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy.

Z uwagi na fakt, że po przeprowadzeniu kwalifikacji wniosków pozostały trzy lokale (ul. Jagiellońska 25/11, ul. Świętochłowicka 7/14, ul. Palińskiego 9/12) na które nie złożono żadnego oświadczenia wyrażającego wolę jego przyjęcia, jak również fakt, że po złożeniu oświadczeń priorytetów mogą pozostać kolejne wolne lokale, informujemy, że osoby które nie uzyskają uprawnień do zawarcia umowy o przeprowadzenie remontu na żaden ze wskazanych przez siebie dotychczas lokali, znajdą się na opublikowanej w terminie późniejszym liście rezerwowej.

Z chwilą zamieszczenia listy rezerwowej osób, zostanie również podany wykaz lokali wraz z terminami ich oględzin. Zgodnie z § 6 ust. 7 zarządzenia nr 13 Prezydenta Bytomia z dnia 13 stycznia 2016 r., przy kwalifikacji złożonych wniosków nie będą obowiązywały normy metrażowe.


Osoby zainteresowane wynajęciem przedmiotowych lokali będą zobligowane do złożenia oświadczenia dotyczącego gotowości ich przyjęcia.

 

Drukuj