Zawiadomienie

 

Pogotowie techniczne Bytomskich Mieszkań obsługuje Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan., co, gaz Piotr Ledwoch.

Godziny pracy pogotowia w dni robocze od godz. 15:00 do 8:00 dnia następnego. W dni wolne od pracy, niedziele i święta całodobowo.

Pogotowie zabezpiecza awarie w zasobach komunalnych zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania.

Tel. 32 281 20 33

Drukuj

UWAGA !

 

Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, iż od 3 lutego 2014r. uruchomiona zostanie kasa w siedzibie Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o., przy ul. Kolejowej 2a w Bytomiu, gdzie będzie można uiszczać opłaty związane z zajmowanym lokalem.

Jednocześnie zaznaczamy, iż termin przekazania należności wpłaconych w ww. kasie na odpowiednie konto bankowe Bytomskich Mieszkań wynosi 3 dni robocze.

Numer telefomów na POM-y uległy zmianie. Aktualne numery znajdują się w zakładce POM. 

 

Drukuj

UWAGA, ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH !

 

W związku z uchwałą nr XVIII/248/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie rozwiązania spółki pod nazwą Bytomskie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, zarządzającego w imieniu Gminy lokalami mieszkalnymi i użytkowymi zawiadamiamy, iż jednostka budżetowa – Bytomskie Mieszkania przejęła wszelkie obowiązki dotychczasowego zarządcy, tj. BPM Sp. z o.o.

W związku z powyższym:

  • Dla wszystkich mieszkańców wygenerowane zostały indywidualne konta bankowe w GETIN Noble Bank, na które od dnia 1 stycznia 2014r. należy uiszczać należności związane z zajmowanym lokalem oraz zostały przygotowane zawiadomienia informujące o nowych indywidualnych kontach bankowych, które na bieżąco dostarczane są mieszkańcom poszczególnych nieruchomości.

  • Osobom, do których z różnych względów nie zostały dostarczone ww. zawiadomienia zawierające nowy nr konta bankowego, prosimy o osobisty kontakt z właściwym Punktem Obsługi Mieszkańców celem jego odebrania. /kliknij tutaj/

  • Od dnia 1 stycznia 2014r. mieszkańcom lokali nie będą dostarczane faktury, a wpłaty należy uiszczać zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem i dowodami wpłat lub innymi dokumentami dostarczonymi
    w terminie późniejszym.

  • Siedziby wszystkich dotychczasowych Punktów Obsługi Mieszkańców pozostają bez zmian. Godziny urzędowania: pn 7.30 - 17.30, wt-pt 7.30 - 15.30.

Informujemy również, iż wpłat można dokonywać na ogólny rachunek bankowy Bytomskich Mieszkań: Getin Bank nr 69 1560 1049 2103 2408 7777 0002. Jednakże ze względu na księgowanie wpłat na bieżąco uprasza się o dokonywanie wpłat na indywidualne numery kont bankowych przesłanych w zawiadomieniu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Drukuj

OGŁOSZENIE

 

 

Bytomskie Mieszkania informują, że na podstawie § 34 ust. 13 uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. osoby ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 15 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali  do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu. W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 15 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu.

 

 

Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.

 

 

Drukuj

Uchwała

 

Bytomskie Mieszkania informują, że z dniem 18 czerwca 2013r., weszła w życie uchwała nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013r. W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom.

Terść uchwały dostępna jest na stronie: Bip urzędu miejskiego w Bytomiu www.bip.um.bytom.pl.

Drukuj