ODCZYTY WODOMIERZY INDYWIDUALNYCH

 

Bytomskie Mieszkania informują iż od 1 grudnia 2015 roku osoby upoważnione przez zarządcę będą dokonywać odczytów wodomierzy indywidualnych w lokalach.

O terminie odczytu wodomierzy indywidualnych użytkownicy zostaną poinformowani przez właściwy Punkt Obsługi Mieszkańców poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń na klatkach schodowych w budynku.

Prosimy o udostępnienie lokali przez pełnoletnich użytkowników lub upoważnione pełnoletnie osoby trzecie.

 

Informujemy, iż zgodnie z § 4 ust. 5 obowiązującego Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody
i odprowadzania ścieków dla nieruchomości zarządzanych przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania:

W przypadku nieobecności użytkownika lokalu podczas dokonywania odczytów wskazań wodomierzy indywidualnych, użytkownik ten jest zobowiązany do dostarczenia (osobiście lub w formie pisemnej) odczytów wodomierzy indywidualnych do właściwego Punktu Obsługi Mieszkańców w terminie do 7 dni od dnia wykonania odczytów w danej nieruchomości. Informacja powinna zawierać numer wodomierza/wodomierzy oraz aktualny stan.

 

Podkreślamy, iż zgodnie z § 6 ust. 5 ww. Regulaminu w przypadku:

  1. nieudostępnienia lokalu w celu dokonania odczytu, po zakończeniu I półrocza i na koniec roku kalendarzowego, rozliczenie lokalu za bieżący okres rozliczeniowy dokonane będzie na podstawie średniorocznego zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym (symulacja odczytu),

  2. nieudostępnienia lokalu w celu dokonania odczytu, po zakończeniu I półrocza i na koniec roku kalendarzowego w 2 kolejnych okresach rozliczeniowych, rozliczenie lokalu za bieżący okres rozliczeniowy dokonane zostanie według zasad obowiązujących w lokalach nieopomiarowanych.

Drukuj

Uchwała Nr XV/207/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2015 r.

 

Uchwała Nr XV/207/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom.

Tekst uchwały

Drukuj

Ogłoszenie

Bytomskie Mieszkania informują, że na podstawie § 34 ust. 13 uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. (z późn. zm.) osoby ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 15 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu.

W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 15 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu.

Możliwe jest również przesłanie w w/wym. terminie tego oświadczenia drogą pocztową na adres Bytomskich Mieszkań w Bytomiu, ul. Zielna 25B lub elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.

Drukuj

Awaria poczty elektronicznej

 

Z powodu awarii serwera pocztowego e-mail wszystkie osoby próbujące skontaktować się z jednostka budżetową Bytomskie Mieszkania za pomocą poczty elektronicznej w dniach od 02.10.2015 r. (piątek) po godzinie 15.30 do dnia 05.10.2015 r. włącznie, proszone są o ponowne przesłanie wiadomości.


Za utrudnienia przepraszamy. 
 

Drukuj

Uchwała nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom

 

Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że 27 kwietnia 2015 r. Rada Miejska w Bytomiu uchwałą nr VIII/105/15 wprowadziła nowelizację obowiązującej uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom. Wprowadzone w uchwale zmiany pozwalają między innymi na przyznawanie lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy osobom, które nie muszą przedstawiać zaświadczenia o dochodach.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia formularza wniosku o przyznanie mieszkania do remontu na koszt własny przyszłego najemcy, potwierdzonego przez właściciela, zarządcę lub administratora budynku, bez konieczności udokumentowania wysokości dochodów.

Treść w/wym. aktu prawnego dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu http://bip.um.bytom.pl

Drukuj