Ogłoszenie lista rezerwowych - Oświęcimska

 

Bytomskie Mieszkania informują, iż w wyniku przeprowadzonej procedury kwalifikacji wniosków osób ujętych do listy rezerwowej ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu nr 19 przy ul. Oświęcimskiej 29, w dniu 23 marca 2016 roku Prezydent  Miasta Bytomia zatwierdził listę określającą osobę zakwalifikowaną do zawarcia umowy najmu ww. lokalu.

            Poniżej została zamieszczona lista określająca osobę zakwalifikowaną do  zawarcia umowy najmu lokalu  nr 19 przy ul. Oświęcimskiej 29.

Nr wniosku

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy

Liczba punktów

Liczba osób we wniosku

1

Bogusława Kowalczyk

60

3

 

Ponadto informujemy, iż do zawarcia umowy najmu lokalu nr 2 przy                                  ul. Oświęcimskiej 31A uprawnienie otrzymała osoba wyszczególniona na niżej zamieszczonej liście.

Nr wniosku

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy

Liczba punktów

Liczba osób we wniosku

65

Krystyna Pyka

100

4

Drukuj

Abolicja 2016

UCHWAŁĄ NR XXI/282/2016 Z DNIA 29 LUTEGO 2016 ZOSTAŁ

 WPROWADZONY DODATKOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

O UMORZENIE W TRYBIE SZCZEGÓLNYM

70 % ZALEGŁOŚCI POWSTAŁYCH DO 31.12.2014 R.

ZA LOKALE MIESZKALNE, UŻYTKOWE, GARAŻE

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 31 LIPCA 2016 R.

Uchwała wchodzi w życie 22 marca 2016 r. Do umorzenia w trybie szczególnym mogą przystąpić osoby, które na dzień 31 grudnia 2014 r. posiadały wobec Gminy zaległości za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i nie posiadają zaległości powstałych po tej dacie. W przypadku występowania zaległości powstałych po 31 grudnia 2014 r. konieczna jest przed przystąpieniem do procedury umorzenia (abolicji) ich spłata w 100 % wraz z naliczonymi odsetkami.

Aby uzyskać informacje o stanie posiadanych zaległości, kwocie niezbędnej do wpłaty przed przystąpieniem do abolicji oraz kwocie stanowiącej 30 % zaległości, które wymagane są do spłaty w trybie abolicji, należy stawić się do odpowiedniego Punktu Obsługi Mieszkańców (POM) lub pobrać stosowny druk oświadczenia ze strony BM w zakładce wnioski do pobrania i złożyć go w POM.

Warunkiem umorzenia 70 % zadłużenia (powstałego do 31.12.2014 r,) jest spłata 30% zadłużenia i ewentualnych 100 % kosztów sądowych i egzekucyjnych. Na poczet tych kwot należy w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania na wniosku uznania kwoty zadłużenia dokonać jednorazowej wpłaty kwoty 500,00 zł, a w przypadku, gdy wyliczona kwota będzie niższa należy wpłacić równowartość wyliczonej kwoty.

Spłata wymaganej kwoty możliwa jest jednorazowo lub w ratach, z których ostatnia upływa z dniem 30 listopada 2016 r. Dodatkowym warunkiem do umorzenia posiadanych zaległości jest bieżące regulowanie opłat związanych z zajmowanymi lokalami do 31 grudnia 2017 r.

Umorzenie zaległości powinno nastąpić do 31 stycznia 2018 r. (w przypadku lokali poprzednio zajmowanych – do 31 stycznia 2017 r.). Zaznaczenia wymaga fakt, że umorzenie stanowi przysporzenie. Dłużnik od kwoty umorzonej, na podstawie wystawionego przez BM PIT, będzie musiał zapłacić stosowny podatek.

Umorzenie w trybie szczególnym nie dotyczy osób, które zajęły lokal bezprawnie, zajmują (bądź opuściły) lokal użytkowy i są przedsiębiorcami oraz osób, które zadłużyły się w ciągu 2015 r. i 2016 r. Ponadto z umorzenia na podstawie ww. Uchwały nie mogą skorzystać osoby, które realizują postanowienia zawarte w trybie uchwały IX/139/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne, lokale użytkowe lub garaże stanowiące własność gminy Bytom bądź niestanowiące mienia gminnego a pozostające w dyspozycji Prezydenta Bytomia, będące w zarządzie Bytomskich Mieszkań.
Umorzenia można odmówić osobom, które niszczą lokal i są uciążliwe dla sąsiadów.


Do pobrania:
OŚWIADCZENIE
WNIOSEK
UCHWAŁA 

Drukuj

Mieszania do wynajęcia - lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy

 

I N F O R M A C J A


Osoby ujęte do listy, winny złożyć pisemne oświadczenie dotyczące gotowości przyjęcia lokalu. Oświadczenie winno być złożone osobiście, w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25B w Bytomiu pok. 17, w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2016 roku do godziny 1500.

Oględzin lokalu można dokonać w dniu 16.03.2016r. w godzinach od 13.00 do 14.00.

 

LISTA REZERWOWA:

Nr wniosku

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy

Liczba punktów

Liczba osób we wniosku

85

Krzysztof Więckowski

75

3

1

Bogusława Kowalczyk

60

3

63

Sylwia Wilk

60

3

25

Dariusz Potopa

50

3

12

Bartłomiej Szopa

45

3

67

Kamila Olejniczak

45

3

84

Przemysław Danilewski

45

3

48

Magdalena Szarek

40

2

49

Karolina Helisz

40

2

57

Marta Gajowska

40

2

59

Joanna Cieślar

40

2

37

Krzysztof Rotnicki

15

3

 

 Druk Oświadczenia – do pobrania

Drukuj

Mieszkania dla młodych Informacja

 

I N F O R M A C J A  

Po dokonanej weryfikacji Wniosków pod względem spełnienia przez wnioskodawców wszystkich formalnie wymaganych warunków, zgodnych z opublikowanym w dniu 19 stycznia 2016r. ogłoszeniem, Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków sporządziła listy podstawowe na poszczególne lokale wszystkich osób, które spełniły określone w ww. ogłoszeniu wymagania. 

Osoby ujęte na niżej zamieszczonych listach podstawowych, na zamieszczonym druku Oświadczenia, winny określić w kolejności pierwszeństwa adresy lokali, którymi są zainteresowane.

Pisemne Oświadczenie winno być złożone osobiście, w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25B w Bytomiu pok. 17, w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2016 roku do godziny 1500. 

Na podstawie list podstawowych i złożonych oświadczeń, Komisja przyzna uprawnienia do zawarcia umowy najmu na poszczególne lokale, tworząc listę osób, z którymi, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta, zostanie zawarta umowa najmu.

Z uwagi na niejednokrotne złożenie przez Wnioskodawców oświadczeń o uzyskanie większej ilości lokali, Komisja wstrzymała się od tworzenia listy rezerwowej.   

Ponadto Komisja, mając na względzie dobro społeczne rodziny ubiegającej się o przyznanie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Oświęcimskiej 31A/2, wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Bytomia o odstąpienie od zapisu zawartego w  § 2 ust. 2 pkt 4, Zarządzenia nr 13 Prezydenta Bytomia z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do zasiedlenia oraz umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokali na koszt własny przyszłego najemcy, stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy Bytom - „Mieszkania dla młodych”. Po zajęciu stanowiska przez Prezydenta Bytomia zostanie zamieszczona stosowna informacja. 

 

Do pobrania
Druk Oświadczenia dotyczącego kolejności pierwszeństwa adresowego lokali.  

 

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYDZIAŁU LOKALU

Oświęcimska 29/1

Oświęcimska 29/2

Oświęcimska 29/3

Oświęcimska 29/4

Oświęcimska 29/5

Oświęcimska 29/6

Oświęcimska 29/7

Oświęcimska 29/8

Oświęcimska 29/9

Oświęcimska 29/10

Oświęcimska 29/11

Oświęcimska 29/12

Oświęcimska 29/13

Oświęcimska 29/14

Oświęcimska 29/15

Oświęcimska 29/16

Oświęcimska 29/17

Oświęcimska 29/18

Oświęcimska 29/19

Oświęcimska 29/20

Drukuj

Likwidacja POM5 - Miechowice

 

ZAWIADOMIENIE

 

Gmina Bytom – jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania informuje,

że z dniem 31 grudnia 2015 roku ulega likwidacji dotychczasowa siedziba Punktu Obsługi Mieszkańców nr 5 przy ul. Reptowskiej 53a.

 

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z wykazem zasobów mieszkaniowych przypisanych do poszczególnych Punktów Obsługi Mieszkańców.

 

Za zaistniałe niedogodności bardzo przepraszamy.

Wykaz zasobów mieszkaniowych przypisanych do Punktów Obsługi Mieszkańców po likwidacji POM5

Drukuj