Zarządzenie Nr 4/I/2016

 

Zarządzenie Nr 4/I/2016 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2/IV/2015 Dyrektora jesdnostki budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 07.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji dla nieruchomości zarządzanej przez jednostkę budżetowa Bytomskie Mieszkania. 

do pobrania 

Drukuj

Oświadczenie o ubieganie się o lokal do remontu

 

Bytomskie Mieszkania informują, że na podstawie § 34 ust. 13 uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Śl. z 6.10.2015 r., poz. 5060) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom) osoby ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 15 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu. W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane sąbez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 15 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu.

Możliwe jest również przesłanie w w/wym. terminie tego oświadczenia drogą pocztową na adres Bytomskich Mieszkań 
w Bytomiu, ul. Zielna 25B lub elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych. 

Drukuj

Zakłócenia w dostawie ciepłej wody

Bytomskie Mieszkania  informują, iż w związku z pracami ciepłowniczymi prowadzonymi przez FORTUM Silesia S.A. wstrzymana zostanie dostawa ciepła w okresie od 24.06.2016 r. godz. 22.00 do 27.06.2016 r. godz.  22.00 w związku z czym mogą nastąpić zakłócenia w dostawie ciepłej wody.

Dodatkowych informacji udzielają dyspozytorzy PEC Bytom (tel. 32 388 73 02).

Drukuj

Mieszkania do wynajęcia edycja 2

 INFORMACJA

Po dokonanej weryfikacji Wniosków pod względem spełnienia przez wnioskodawców wszystkich formalnie wymaganych warunków, zgodnych z opublikowanym w dniu 11 kwietnia 2016r. ogłoszeniem, Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków sporządziła listy podstawowe na poszczególne lokale wszystkich osób, które spełniły określone w ww. ogłoszeniu wymagania.

Osoby ujęte na niżej zamieszczonych listach podstawowych, na zamieszczonym druku Oświadczenia, winny określić w kolejności pierwszeństwa - adresy lokali, którymi są zainteresowane.

Pisemne Oświadczenie winno być złożone osobiście, w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25B w Bytomiu pok. 17, w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2016 roku do godziny 1500. 

Na podstawie list podstawowych i złożonych oświadczeń, Komisja przyzna uprawnienia do zawarcia umowy na poszczególne lokale, tworząc listę osób, z którymi, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta, zostanie zawarta umowa o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy.

Z uwagi na niejednokrotne złożenie przez Wnioskodawców oświadczeń o uzyskanie większej ilości lokali, Komisja wstrzymała się od tworzenia listy rezerwowej.   


Do pobrania:
Druk Oświadczenia dotyczącego kolejności pierwszeństwa adresowego lokali

 

Uwag

W związku z zaistniałą omyłką, przy zamieszczaniu punktacji, poniżej przedstawiamy poprawne listy.
 

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA NA KOSZT WŁASNY REMONTU LOKALU:

Floriańska 7/2

Kossaka 20/2

Grottgera 23/2

Kraszewskiego 12/1

Fałata 14/2

Orzegowska 23/17

Reptowska 53/4

Rydza Śmigłego 11c/7

Drukuj

Ogłoszenie

Bytomskie Mieszkania informują, iż zarządzeniem nr 127 Prezydenta Bytomia z dnia 23.03.2016r. w sprawie wyznaczenia lokali wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, przeznaczonych do realizacji szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej, stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy Bytom – „Mieszkania dla młodych”, zostały wyznaczone z zasobu gminy kolejne lokale mieszkalne..

Lokale te wymagają przeprowadzenia remontu, który przyszły najemca winien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu lokalu.

W związku z powyższym, do dnia 6 maja 2016r. do godz. 15.00 w sekretariacie siedziby Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25 B będą przyjmowane wnioski dotyczące wynajęcia lokali mieszkalnych zamieszczonych na niżej załączonym wykazie.


Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia wraz z terminami oględzin


Zgodnie z zapisem § 32a ust.3 pkt 2 i ust. 4 uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2015r.,poz.5060), przy rozpatrywaniu wniosków będą obowiązywały między innymi kryteria dochodowe gdzie średni miesięczny dochód w rozumieniu obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, liczony na członka gospodarstwa domowego za rok poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego wynosi:    

1) w gospodarstwach 1 osobowych nie mniej niż 300 % i nie więcej niż 550 % najniższej emerytury, tj. nie mniej niż 2647,68 zł i nie więcej niż 4854,08 zł.

2) w gospodarstwach 2 osobowych nie mniej niż 200 % i nie więcej niż 400 % najniższej emerytury, tj. nie mniej niż 1765,12 zł i nie więcej niż 3530,24 zł – na osobę.

3) w gospodarstwach 3 osobowych nie mniej niż 180 % i nie więcej niż 390 % najniższej emerytury, tj. nie mniej niż 1588,61 zł i nie więcej niż 3441,98 zł – na osobę.

4) w gospodarstwach 4 i więcej osobowych nie mniej niż 140% i nie więcej niż 300% najniższej emerytury, tj. nie mniej niż 1235,58 zł i nie więcej niż 2647,68 zł – na osobę.

Dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy w wieku do 35 lat z dwójką lub więcej dzieci obniża się o 10% w dolnej granicy i podwyższa o 10 % w górnej granicy dochodu.

Kryteria dochodowe, o których mowa powyżej, nie mają zastosowania wobec osób posiadających umowę o pracę, które ukończyły naukę w systemie dziennym w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

UWAGA !!! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, osoba zainteresowana wynajęciem lokalu wymagającego przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, może zgłosić się osobiście, wraz z dokumentami, do pok. nr 17 w siedzibie tut. jednostki, celem uzyskania szczegółowych informacji i wyjaśnień.

 

Merytorycznej oceny oraz prawidłowości złożonych wszystkich dokumentów dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Komisja.


Skompletowane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której winny znajdować się wypisane adresy lokali, których dotyczy wniosek, za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca doniesie, do już złożonego wniosku, dokumenty uzupełniające, jako datę złożenia wniosku uważa się datę doniesienia ostatniego dokumentu uzupełniającego.


Dokumenty które winny być złożone:

1. Wniosek/wnioski –złożone z miejsca faktycznego zamieszkiwania każdego z wnioskodawców przez każdą pełnoletnią osobę ubiegającą się o lokal

Uwaga:

- w przypadków różnych adresów zamieszkania i zameldowania osób ubiegających się o lokal, wymagane jest złożenie odrębnych wniosków
z każdego z adresów (dotyczy wszystkich wnioskodawców),

- każdy wniosek winien być potwierdzony przez zarządcę budynku, w przypadku osób zameldowanych/zamieszkałych poza Bytomiem potwierdzenie zameldowania winno być wystawione przez właściwy Urząd;

2. Kserokopie dokumentów ze zdjęciem potwierdzających tożsamość wnioskodawcy, współmałżonka lub osoby faktycznie pozostającej we wspólnym pożyciu;

3. Oświadczenie określające adres lokalu, którego dotyczy wniosek (dla każdego z lokali odrębne);

4. Oświadczenie o liczbie osób, które będą zamieszkiwały w lokalu (dla każdego z lokali odrębne);

5. PIT za rok poprzedzający datę złożenia wniosku wraz z potwierdzeniem złożenia
go w Urzędzie Skarbowym - wymagany od każdego z wnioskodawców/osób pełnoletnich ubiegających się wspólnie o lokal;

W przypadku, gdy tylko jeden z wnioskodawców osiągał dochody, drugi z wnioskodawców winien złożyć stosowne oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów.

6. Oświadczenie o nieposiadaniu prawa własności do lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub jego części;

7. Oświadczenie o nierealizowaniu budowy lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;

8. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

9. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

 

Ponadto informujemy, iż w Załączniku do Zarządzenia nr 13 Prezydenta Bytomia z dnia 13 stycznia 2016 r. zamieszczone zostały dodatkowe kryteria, które zostaną uwzględnione przy kwalifikacji punktowej wniosku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią ww. Załącznika oraz dołączenie ewentualnych dokumentów stanowiących podstawę oceny punktowej wniosków.

Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 17 - Bytomskich Mieszkań w Bytomiu przy ul. Zielnej 25 B lub pod nr tel. 32 420 17 16 lub 32 420 17 10.

 

Wszystkich zainteresowanych wynajęciem lokalu w ramach aktualnej

edycji programu „Mieszkania dla młodych" serdecznie zapraszamy.


Druki do pobrania:

1.Wniosek

2.Oświadczenie - adres lokalu o który ubiega się wnioskodawca

3.Oświadczenie o ilości osób, które będą zamieszkiwały w lokalu

4.Oświadczenie o nieposiadaniu prawa własności

5.Oświadczenie o nierealizowaniu budowy

6.Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu

7.Oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów

8.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

9.Zarządzenie Prezydenta nr 13 z dnia 13 stycznia 2016r.

Drukuj