Mieszkania do wynajecia - Informacja

 

Osoby ujęte do poniższej listy, winny skontaktować się z Bytomskimi Mieszkaniami, celem uzgodnienia dalszych formalności w sprawie.

 

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy.

ADRES

LOKALU

NR WNIOSKU

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY

ILOŚĆ PUNKTÓW

Orląt Lwowskich 3/16

1

Robert Wieczorek

Anna Wieczorek

55

Orląt Lwowskich 3/17

10

Marianna Chłopek - Labo Krzysztof Chłopek

80

 

Ponadto Bytomskie Mieszkania informują, iż po przeprowadzeniu procedury kwalifikacji wniosków oraz po złożeniu oświadczeń priorytetów osób ubiegających się o zawarcie umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy, pozostaną wolne lokale, przyjęciem których nikt nie był zainteresowany. W związku z powyższym zostanie przygotowana lista rezerwowa osób, które będą mogły ubiegać się o przedmiotowe lokale.

Zgodnie z § 6 ust. 7 zarządzenia nr 13 Prezydenta Bytomia z dnia 13 stycznia 2016 r., przy kwalifikacji złożonych wniosków nie będą obowiązywały normy metrażowe. Przy przydziale konkretnego lokalu decydować będą uzyskane punkty oraz data i godzina złożenia wniosku do pierwszego etapu.

Drukuj

Mieszkania do wynajęcia

 

I N F O R M A C J A

 

Po dokonanej weryfikacji Wniosków pod względem spełnienia przez wnioskodawców wszystkich formalnie wymaganych warunków, zgodnych z opublikowanym w dniu 17 lipca 2017 r. ogłoszeniem, Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków sporządziła listy podstawowe na poszczególne lokale wszystkich osób, które spełniły określone w ww. ogłoszeniu wymagania.

 

Osoby ujęte na niżej zamieszczonych listach podstawowych, na zamieszczonym druku Oświadczenia, winny określić w kolejności preferowanego pierwszeństwa - adresy lokali, którymi są zainteresowane.

 

PONIŻEJ LISTA LOKALI PRZEZNACZONYCH DO REMONTU WRAZ Z OSOBAMI ZAKWALIFIKOWANYMI.

 

Orląt Lwowskich 3/13

Orląt Lwowskich 3/15

Orląt Lwowskich 3/16

Orląt Lwowskich 3/17

Orląt Lwowskich 3/18

Orląt Lwowskich 3/20

Druk Oświadczenia dotyczącego kolejności preferowanego pierwszeństwa adresowego lokali.


Pisemne Oświadczenie winno być złożone osobiście, w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25B w Bytomiu pok. 17, w nieprzekraczalnym terminie do 6 września 2017 roku do godziny 1500.

 

Na podstawie list podstawowych i złożonych oświadczeń, Komisja przyzna uprawnienia do zawarcia umowy na poszczególne lokale, tworząc listę osób, z którymi, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta, zostanie zawarta umowa o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy.

Z uwagi na fakt, że po przeprowadzeniu kwalifikacji wniosków pozostały trzy lokale (Orląt Lwowskich 3/19, ul. Świętochłowicka 7/14, ul. Palińskiego 9/12) na które nie złożono żadnego oświadczenia wyrażającego wolę jego przyjęcia, jak również fakt, że po złożeniu oświadczeń priorytetów mogą pozostać kolejne wolne lokale, informujemy, że osoby które nie uzyskają uprawnień do zawarcia umowy o przeprowadzenie remontu na żaden ze wskazanych przez siebie dotychczas lokali, znajdą się na opublikowanej w terminie późniejszym liście rezerwowej.

Z chwilą zamieszczenia listy rezerwowej osób, zostanie również podany wykaz lokali wraz z terminami ich oględzin. Zgodnie z § 6 ust. 7 zarządzenia nr 13 Prezydenta Bytomia z dnia 13 stycznia 2016 r., przy kwalifikacji złożonych wniosków nie będą obowiązywały normy metrażowe.

Osoby zainteresowane wynajęciem przedmiotowych lokali będą zobligowane do złożenia oświadczenia dotyczącego gotowości ich przyjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj

Ankieta

Drukuj

Odwołuję przetargu w sprawie wydzierżawienia części ściany budynku z przeznaczeniem na umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych przy ulicy Chorzowskiej 11

 

Zgodnie z § 9 ust.2 Zarządzenia nr 1/VIII/2014 Dyrektora Jednostki Budżetowej – Bytomskie Mieszkania z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 1/V/2014
z dnia 19 maja 2014 roku, w sprawie : zasad udostępniania powierzchni budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Bytom, w celu umieszczania na nich tablic i urządzeń reklamowych. Odwołuję przetarg z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie wydzierżawienia części ściany budynku z przeznaczeniem na umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych przy ulicy Chorzowskiej 11 o powierzchni 70 m2.

Drukuj

Informacja o możliwych zakłóceniach w dostawie ciepłej wody

 

"W związku z informacją Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  o trwającym remoncie sieci ciepłowniczej na terenie EC Szombierki w Bytomiu, Bytomskie Mieszkania  informują, iż  wstrzymana zostanie dostawa ciepła na cele ciepłej wody użytkowej w okresie od 24 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. 

Dodatkowych informacji udzielać będą dyspozytorzy PEC Bytom pod nr telefonu  tel. 32 388 73 02".

Drukuj