logo2

Bytomskie Mieszkania

„Mieszkania do wynajęcia”

 

Bytomskie Mieszkania informują, że w dniu 13 września 2017 r. została zatwierdzona przez Prezydenta Bytomia lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokali na koszt własny przyszłego najemcy wyznaczonych do V edycji programu „Mieszkania dla młodych”.

więcej….


 

 

„Mieszkania do wynajęcia”


Bytomskie Mieszkania informują, iż zakończyła się weryfikacja złożonych Wniosków osób zainteresowanych wynajęciem lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy w ramach

                 V edycji programu „Mieszkania dla Młodych"

więcej….

 


 

projekt unia


Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi
dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom.

INFORMACJA O PROJEKCIE

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

ANKIETA
dotycząca wariantu podziału kolorystycznego i kolorystyki elewacji budynku przy ul. Armii Krajowej 54B

WYNIKI ANKIETY


 

UWAGA !!!

Gmina wynajmuje mieszkania - kolejna piąta edycja programu „Mieszkania dla młodych”

Bytomskie Mieszkania informują, że Prezydent Bytomia wyznaczył kolejne lokale mieszkalne, które z uwagi na sytuację demograficzną miasta zostały przeznaczone do realizacji szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej - program „Mieszkania dla młodych”. Uwaga: lokale te wymagają przeprowadzenia remontu, który przyszły najemca winien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu lokalu.

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy Bytom przeznaczonego do remontu na koszt własny serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami najmu.

                                                                                                                                

Więcej


Uwaga na ogłoszenia – „Mieszkanie za odstępne”

W związku z ukazującymi się na stronach internetowych ogłoszeniami pod tytułem „Mieszkanie za odstępne” dot. możliwości pozyskania lokalu gminnego w zamian za odstępne – Bytomskie Mieszkania, jako zarządca lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom informują, że wszelkie próby zajmowania gminnych lokali mieszkalnych w sposób proponowany w ogłoszeniach traktowane są jako bezprawne zajęcia lokali. W stosunku do osób biorących udział w procederze podejmowane są stosowne kroki prawne zmierzające do odzyskania zajętego bezprawnie mieszkania poprzez eksmisje komornicze.

 

Ponadto wyjaśniamy, że przepisy prawa miejscowego nie dopuszczają możliwości zawarcia umowy najmu po upływie 5 lat z osobami, które bezprawnie zajęły lokal mieszkalny
należący do zasobu komunalnego Gminy Bytom. 


 

 

Jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr XIV/201/11 z dnia 27.07.2011 r.

Przedmiotem działalności jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania jest: 

zarządzanie i eksploatacja zasobów będących własnością Gminy Bytom oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bytom.


Do zadań jednostki należy w szczególności:

 • zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i budynkowymi będącymi własności Gminy Bytom;
 • zarządzanie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi przylegającymi do nieruchomości budynkowych będących własnością Gminy Bytom, stanowiącymi odrębne nieruchomości;
 • reprezentowanie Gminy Bytom jako współwłaściciela we wspólnotach mieszkaniowych;
 • realizacja remontów w nieruchomościach budynkowych stanowiących własność Gminy Bytom;
 • przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym należności finansowych wynikających z udziału procentowego Gminy Bytom w częściach wspólnych nieruchomości;
 • planowanie budżetu i wykonywanie sprawozdań z jego realizacji;
 • wykonywanie sprawozdań obowiązujących jednostkę budżetową w terminach ustawowych.

Jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • (Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1548);
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r., Nr 31 poz. 266 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651);
 • Statutu jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania

 

Drukuj