FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie kryteria należy spełnić, aby ubiegać się o mieszkanie do remontu?


          •    Wniosek należy złożyć osobiście (wraz ze współmałżonkiem),
           Wniosek winien być aktualny, odpowiednio wypełniony i potwierdzony przez właściciela/zarządcę/
           administratora budynku z miejsca faktycznego zamieszkania oraz zameldowania (jeśli są to różne
           adresy, winny być dwa odrębne wnioski).
          •    Zaświadczenia o wysokości dochodów za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę
          złożenia wniosku o przyznanie mieszkania do remontu na koszt własny przyszłego najemcy – dochody
          własne z tytułu pracy zarobkowej, emerytury lub renty.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby ubiegać się o mieszkanie socjalne?

     Przyznanie lokalu socjalnego w realizacji wyroku orzekającego eksmisję z zajmowanego lokalu
     mieszkalnego:
          •    Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego,
          •    Prawomocny wyrok orzekający eksmisję i przyznający uprawnienia do otrzymania lokalu
          socjalnego,
          •    Dowód osobisty (do wglądu).

     Przyznanie lokalu socjalnego:
          •    Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego,
          Wniosek winien być aktualny, odpowiednio wypełniony i potwierdzony przez właściciela/zarządcę/
          administratora budynku z miejsca faktycznego zamieszkania
          oraz zameldowania (jeśli są to różne adresy, winny być dwa odrębne wnioski),
          •    Zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków
          gospodarstwa domowego za okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
          (W przypadku braku dochodów, należy przedłożyć zaświadczenia o zarejestrowaniu/niezarejestrowaniu
          w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz pobieraniu/niepobieraniu świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy
          Rodzinie w Bytomiu, w tym uzyskiwanych zasiłkach z Działu Świadczeń Rodzinnych.
          •    W przypadku osób bezdomnych, zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
          o realizacji „Indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności”,
          •    W przypadku braku zameldowania na terenie Bytomia, dokumenty bezspornie potwierdzające, iż
          wnioskodawca co najmniej od trzech lat zamieszkuje na terenie Bytomia z zamiarem stałego pobytu,
          •    W przypadku osób niepełnosprawnych należy przedstawić do wglądu aktualne orzeczenie o stopniu
          niepełnosprawności/grupie inwalidzkiej oraz przedłożyć oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego
          potwierdzającego w języku polskim rodzaj schorzenia,
          •    Dowód osobisty (do wglądu).


     Przyznanie lokalu socjalnego dla wychowanków rodzin zastępczych:
          •    Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego,
          •    Postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej,
          •    Dowód osobisty (do wglądu).

Jakie kryteria należy spełnić, aby ubiegać się lokal zamienny?

          1. Wniosek należy złożyć osobiście (wraz ze współmałżonkiem), przedstawiając:
               a) dowody osobiste,
               b) decyzję (umowę najmu) o przydziale mieszkania,
               c) w przypadku osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego zaświadczenia o wysokości dochodów
               uzyskanych przez wszystkich członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego
               zamieszkania w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

          W przypadku uzyskania dochodów z tytułów nie wyszczególnionych w zaświadczeniu o dochodach
          należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego z innych źródeł (wyroki
          alimentacyjne, stypendia, dywidendy, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia z pomocy społecznej
          i inne).

          2. W razie braku odpowiednich dokumentów wniosek o przyznanie lokalu pozostanie bez dalszego
          biegu.

          3. Wniosek rozpatrywany jest w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie
          zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Bytomia.


Jakie kryteria należy spełnić, aby ubiegać się o zamianę lokalu z Gminą lub kontrahentem?

          1. Kontrahenci wraz ze współmałżonkami składają wnioski jednocześnie, przedstawiając:
               a) dowody osobiste;
               b) decyzję (umowę najmu) o przydziale mieszkania;
               c) w przypadku orzeczonego rozwodu – wyrok prawomocny o rozwodzie;

         2. W razie braku odpowiednich dokumentów wniosek o przyznanie lokalu pozostanie bez dalszego
         biegu.

         3. Wniosek o zamianę rozpatrywany jest w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
         w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Bytomia.

 

Jakie kryteria należy spełnić, aby ubiegać się rozkładanie zaległości czynszowych na raty?

          Aby ubiegać się o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności zaległości czynszowych
          należy przedłożyć:
               
               - wypełniony i odpowiednio potwierdzony przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe
                 Sp. zo.o. wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności zaległości
                 czynszowych za lokal mieszkalny/użytkowy (druk do pobrania w jednostce Bytomskie Mieszkania
                 lub na stronie internetowej oraz w Bytomskim Przedsiębiorstwie Mieszkaniowym sp.z o.o. TUTAJ)

              - dokumenty dotyczące dochodu uzyskanego w okresie ostatnich 6 miesięcy przez wszystkich
                pełnoletnich członków gospodarstwa domowego, których zadłużenie dotyczy. W przypadku
                emerytury/renty zaświadczenie z ZUS o wysokości świadczenie uzyskanego w ciągu 6 miesiący
                poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (zaświadenie do pobrania w jednostce
                Bytomskie Mieszkania lub na stronie internetowej BM) -w przypadku braku dochodów
                zaświadczenie o zarejestrowaniu, bądź niezarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy

              - zaświadczenie o pobieraniu, bądź niepobieraniu świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy
                Rodzinie uzyskanych w ciągu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

              - w przypadku pobierania alimentów należy przedłożyć wyrok sądu ustalający ich wysokość.

              Ponadto do postępowania można dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające trudną sytuację
              zdrowotną, socjalno-bytową, tj.dokumentację medyczną, techniczną (dot.stanu lokalu) lub inną
              mogacą mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie.

     W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy przedłożyć:

              - wypełniony i odpowiednio potwierdzony przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe
                Sp. zo.o. wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności zaległości
                czynszowych za lokal mieszkalny/użytkowy (druk do pobrania w jednostce Bytomskie
                Mieszkania lub na stronie internetowej oraz w Bytomskim Przedsiębiorstwie
                Mieszkaniowym Sp.z o.o.
         
              - prawidłowo wypełnioną informację (druk do pobrania w jednostce Bytomskie Mieszkania
                oraz na stronie internetowej www.uokik.gov.pl)), wymaganą przepisami rozporządzenia
                Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
                przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53, poz. 311).

              - oświadczenie o wysokości dochodów (druk do pobrania w jednostce Bytomskie Mieszkania
                lub na stronie internetowej TUTAJ).  

              Ponadto zgodnie z przepisami zawartymi w ww. Rozporządzeniu podmiot ubiegający się
              o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy,
              wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji w zakresie:

              - sytuacji ekonomicznej, w tym sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych,
                sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

              - prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się
                o pomoc de minimis (dokumenty rejestracyjne, w tym NIP, Regon)

              - wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
                o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
                minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
                w tym okresie.  

          Równocześnie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006
          z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
          (Dz. U. UE L nr 379/5 z 28.12.2006) podmiot gospodarczy wnosząc o pomoc de minimis,
          wynikającą z tego rozporządzenia winien spełnić warunki w nim określone, z zastrzeżeniem
          wynikającym z art. 1, ust. 1 lit. h, dotyczącego niemożności udzielenia pomocy przedsiębiorcy
          znajdującemu się w trudnej sytuacji. W tym celu przedsiębiorca zgodnie z Komunikatem Komisji
          - Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
          przedsiębiorstw (Dz. U. UE C nr 244/2 z dnia 1.10.2004) zobowiązany jest przedłożyć dowody
          wskazujące na jego sytuację finansową oraz, że wnioskowana pomoc nie podlega przepisom
          pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw ustalonych
          w Wytycznych wspólnotowych.


Gdzie można otrzymać wnioski?

          Wszystkie wnioski można pobrać ze strony internetowej www.bm.bytom.pl/do-pobrania/wnioski
          lub pobrać w siedzibie Bytomskich Mieszkań.


Kiedy ukazują się wykazy lokali do remontu oraz wykazy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyznania wskazanego przez siebie lokalu mieszkalnego do remontu?


          Listy lokali do remontu umieszczane są na stronie internetowej w środy od godziny 9:00
          i widnieją na niej do czwartku.
          Wykaz wstępnie zakwalifikowanych osób, które mogą  ubiegać się do przyznania wskazanego
          przez siebie lokalu mieszkalnego do remontu na własny koszt umieszczane są na stronie w każdy
          poniedziałek od godziny 12:00 i widnieją na niej do wtorku do godziny 14:00.


W jaki sposób mogę się dowiedzieć jaki mam numer na liście mieszkań
do remontu lub mieszkań socjalnych?


          Informacje na temat miejsca na liści mieszkań do remontu można uzyskać w pokoju nr  16A oraz
          pod nr wewnętrznym 111.
          Informacje na temat miejsca na liści mieszkań socjalnych można uzyskać w pokoju nr  16D oraz
          pod nr wewnętrznym 117.

 

Drukuj